Regulamin szkolnego konkursu plastycznego

„Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa”

 

1)   CELE KONKURSU:

-        pogłębienie wiedzy na temat polskich symboli, tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,

-        podtrzymywanie zanikającej tradycji przesyłania kart świątecznych z życzeniami,

-        rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej,

-        poszerzanie wiadomości na temat technik plastycznych,

-        uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

 

2)   UCZESTNICY KONKURSU – uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Świedziebni oraz Szkoły Filialnej w Michałkach i Szkoły Filialnej w Zasadach

 

3)   WARUNKI UCZESTNICTWA:

a)     Zadaniem uczestników jest wykonanie kartki bożonarodzeniowej o wymiarach 14x20 (kartka formatu A4 – złożona na pół).

b)   Kartka powinna być wykonana w dowolnej technice i z różnych materiałów (oprócz gotowych elementów oraz techniki komputerowej), bez życzeń w środku.

c)     Jeden uczestnik może wykonać tylko 1 pracę, a do dekoracji wykorzystuje zewnętrzna część kartki.

d)   Każda kartka ma mieć pozostawiony niezapisany środek, gdyż będzie przekazana na rzecz szkolnego wolontariatu i wykorzystana jako kartka świąteczna (dla osób samotnych, starszych, potrzebujących itp.)

e)     Każda kartka musi posiadać dołączoną metryczkę zawierającą dane uczestnika konkursu: imię i nazwisko, wiek i klasa, nazwa szkoły.

f)      Kartki wykonane niezgodnie z założeniami regulaminu nie będą podlegały ocenie konkursowej.

 

4)   TERMIN SKŁADANIA PRAC:

    a)  Każdy uczestnik oddaje pracę z metryczką do swojego wychowawcy lub szkolnego organizatora (p. M. Brun, p. T. Durszlewicz, p. J. Jackiewicz) do dnia 07.12.2017r.

 

 

5)   OCENA PRAC:

a)  Prace będą ocenione i nagrodzone przez komisję powołaną przez organizatora. Komisja wyłoni laureatów: I, II i III miejsca oraz 3 wyróżnienia.

b)     Kartki będą ocenione pod względem: staranności wykonania, nawiązania do tradycji świątecznej, wrażeń artystycznych.

c)     Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 12 grudnia 2017r.

d)    Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród nastąpi przez szkolnych organizatorów podczas spotkań opłatkowych w poszczególnych szkołach.

e)     Werdykt jury konkursu jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.

 

6)   POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

a)    Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i publikację materiałów z przebiegu konkursu w tym wizerunku fotografowanych osób.

b)      Kartki zgłoszone w konkursie przechodzą na własność organizatorów.

c)      Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE