Biblioteka

 

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Świedziebni

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Świedziebni - kliknij

 

 

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA 

 

 

„Książka i możność czytania - to jeden z największych cudów cywilizacji.” 

Maria Dąbrowska

 

Godziny pracy biblioteki w roku szkolnym 2019/2020:

Poniedziałek:

730 – 1000 – biblioteka V – VIII

1000 -  1145 – biblioteka 0 – IV

1245 -  1400 – biblioteka 0 - IV

 

Wtorek:

730  - 930 – biblioteka Zasady

940 – 1140 – biblioteka Michałki

1150 – 1500  -   biblioteka  V – VIII

 

Środa:

730 – 900 - biblioteka 0 - IV

900 – 1240 - biblioteka V – VIII

1340 -  1400 – biblioteka 0 - IV

 

Czwartek:

730 – 1000 – biblioteka 0 - IV

1000 – 1410 -   biblioteka  V – VIII

 

Piątek:

730  - 930 – biblioteka Michałki

940 – 1140 – biblioteka Zasady

1150 – 1300 -   biblioteka  V – VIII

Serdecznie zapraszam wszystkich uczniów do biblioteki

Renata Cieciórska

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI:

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie. Każdy uczeń winien zaznajomić się z regulaminem biblioteki i zapamiętać dni jej otwarcia. Książki wypożycza się bezpłatnie.
 2. Jednorazowo wolno wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni. Jeśli czytelnik nie przeczytał książki, a biblioteka nie ma na nie innych zamówień, można uzyskać prolongatę na następny okres pod warunkiem, że poprosi o to przed upływem terminu zwrotu.
 3. Nie wolno przetrzymywać książek, bo czekają na nie inni. Wypożyczone książki należy szanować. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zwrócić uwagę bibliotekarza na ewentualne uszkodzenia.
 4. W bibliotece obowiązuje cisza.
 5. Na 3 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki powinny
  być zwrócone do biblioteki.
 6. Książkę zgubioną lub zniszczoną uczeń powinien odkupić lub wpłacić równowartość, względnie ofiarować w zamian inną książkę uznaną przez bibliotekarza
  za równowartościową.
 7. Biblioteka współpracuje z rodzicami w zakresie wyposażenia uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

 

Głównym celem biblioteki szkolnej jest rozbudzanie zainteresowań czytelniczych uczniów oraz wskazywanie uczniom źródeł informacji, przygotowywanie do ich samodzielnego wyszukiwania i wykorzystywania.

            Nasza biblioteka jest miejscem przyjaznym dla każdego ucznia.

            Uczeń ma tutaj dostęp do wszystkich zbiorów, które znajdują się z bibliotece. Oferujemy księgozbiór powieści przygodowych, obyczajowych, fantastycznych, wiersze,
lektury szkolne, literaturę popularnonaukową, księgozbiór podręczny: encyklopedie
i słowniki, a dla młodszych dzieci bajki i baśnie.

            W bibliotece uczeń może w ciszy i spokoju poczytać książki, odrobić lekcje, porozmawiać o zainteresowaniach czytelniczych z bibliotekarzem.

            W bibliotece znajdują się w widocznym miejscu tablice i napisy informacyjne oraz regulamin biblioteki. Oprócz tego biblioteka podsiada gazetkę ścienną (opracowuje
ją bibliotekarz) oraz wystawkę umieszczoną na korytarzu - I piętro, zawiera bieżące informacje o bibliotece szkolnej.
 

            Bibliotekarz prowadzi analizę stanu czytelnictwa, o którym czytelnicy i wychowawcy klas są informowani co miesiąc.

Bibliotekarz prowadzi koło biblioteczne dla uczniów klas IV – VI.

 

 

 

Cele Koła Bibliotecznego:

ü  wzbogacanie wiedzy dotyczącej biblioteki i jej zasobów

ü  poznanie pracy bibliotekarza

ü  uczenie odpowiedzialności i samorządności

ü  stwarzanie możliwości  pokazania swoich umiejętności i zdolności

ü  rozwijanie zainteresowań czytelniczych

ü  promowanie książki, biblioteki i czytelnictwa

ü  uczenie właściwych zachowań w bibliotece

 

Założenia ogólne:

ü  wyrobienie nawyku czynnego uczestnictwa uczniów w przedsięwzięciach biblioteki

ü  wzrost zainteresowania uczniów zbiorami biblioteki

ü  rozwijanie zainteresowań młodzieży literaturą i kulturą

 

Rola zajęć: 

            Uczniowie  biorący udział w pozalekcyjnej działalności biblioteki przygotowują się do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Dzieci współpracujące z biblioteką poszerzają swoją wiedzę o książce, rozwijają swoje różnorodne zdolności (plastyczne, literackie, recytatorskie), rozwijają zainteresowania czytelnicze, nabywają praktycznych umiejętności
z zakresu techniki bibliotecznej.

            Dzieci  uczą się współdziałania w grupie, zdobywają poczucie odpowiedzialności za przyjęte obowiązki. Zajęcia stwarzają możliwość bycia razem  z rówieśnikami, warunki do rozmowy i zaprzyjaźnienia się.

 

Regulamin Koła Bibliotecznego:

1.      KB pracuje pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza.

2.      Członkami KB zostają chętni uczniowie, którzy świadomie i odpowiedzialnie pragną uczestniczyć w pracy na rzecz biblioteki szkolnej.

3.      Zadania powierzone członkom KB powinny być realizowane w wyznaczonym terminie.

4.      Członkowie KB mogą korzystać z przywileju wypożyczania książek w zwiększonej ilości na okres uzgodniony z nauczycielem bibliotekarzem.

 

5.      Członkowie KB nie wypełniający swoich obowiązków będą skreśleni z listy aktywu bibliotecznego.